SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Všeobecné záväzné nariadenia

Zásady odmeňovania volených orgánov obce
VZN o úprave podmienok poskytovania FP na podporu dieťaťa
VZN o podmienkach poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
VZN - upravuje podmienky na poskytovanie sociálnych služieb
č.44/2009
Príloha č.1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb
Platná od 1.1.2012
VZN o povinnosti spracovania povodňových plánov
č. 49/2011
VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
č. 51/2011
VZN č.54/2012 o poskytovaní dotácií obcou Kocurany
Platné od 9.7.2012
VZN č. 56 - o podmienkach nájmu v nájomných bytoch.
Platnosť od 28.9.2012
VZN č.57 - o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
Platné od 1.1.2013 do 31.12.2014
VZN č.58/2013 o územnom pláne obce Kocurany
Zmeny a doplnky č.1, Platné od 3.5.2013
VZN č.59/2013 o nakladaní s odpadmi
Platné od 3.5.2013 do 31.12.2014
VZN č.60 - o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad
zmena VZN č.57 - o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, platné od 1.1.2014 do 31.12.2014
VZN č.61/2014 - o miestach na vylepovanie plagátov
platné od 28.2.2014
VZN č. 62/2014
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN - 63/2014 o miestnych daniach a poplatku za odpad
Platné od 1.1.2015, Schválené uznesením č.416/1/2014 písm. g) OZ dňa 12.12.2014,
VZN č.64/2014 o nakladaní s odpadom na území obce
Platné od 1.1.2015, Schválené uznesením č.416/1/2014 písm. h) OZ dňa 12.12.2014
VZN č. 66/2015
zmeny Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kocurany, schválené uzn. č. 456/10/2015 písm. b) zo dňa 21.10.2015
VZN č. 67/2015
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia  č. 56/2012 o podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Kocurany, schválené uzn. č. 456/10/2015 písm. c) dňa 21.10.2015
VZN č. 68/2015
o určení miest na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani, schválené uzn.č.463/12//2015 písm.c) dňa 9.12.2015
VZN č. 69/2015
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia  č. 51/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Kocurany, schválené uzn. č.463/12/2015 písm.d) dňa 9.12.2015
VZN č. 70/2015
Doplnok č. 1 VZN č. 63/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, schválené uzn. č.463/12/2015 písm.e) dňa 9.12.2015
VZN č.71/2016
VZN č. 71/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Kocurany, schválené uzn. č.477/16/2016 písm.k) dňa 25.5.2016
VZN č.72/2016
VZN č. 72/2016 7) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kocurany, schválené uzn. č.477/16/2016 písm.l) dňa 25.5.2016
VZN č. 73/2016
VZN č.73/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Kocurany, schválené uzn. č.477/16/2016 písm.m) dňa 25.5.2016
VZN č.74/2017
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kocurany, schválené uznesením č. 506 /24 /2017 písm. b). dňa 8.2.2017
VZN č.75/2017
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok areálov v Kocuranoch, schválené dňa 22.03.2017 uznesením číslo 512/25/2017 písm. b).
VZN č.76/2017
ktorým sa zrušuje VZN č.50/2011 o regulácií podnikateľskej činnosti na území obce Kocurany, schválené dňa 22.03.2017 uznesením č.512/25/2017 písm. c)