SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Súčasnosť

Rok 2024 je druhým rokom deviateho volebného obdobia novodobej samosprávnej histórie obce. Počas predchádzajúcich tridsaťdva rokov obec budovala základné vybavenie, medzi ktoré určite patrí postavenie Domu smútku, rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, získanie späť do majetku obce a rekonštrukcia budovy bývalej školy, výstavba vodovodu, plynofikácia, rozšírenie cintorína a vybudovanie prístupových chodníkov, schodíkov k vode, osadenie nového kríža, dobudovanie trafostaníc, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, internetová miestnosť, posilňovňa, klub mladých, viacúčelový športový areál, detské ihrisko, altánok s krbom a posedením, nový asfaltový koberec po obci, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií s odvodnením, odvodnenie priepustov pod hlavnou cestou s odvedením dažďovej vody do potoka, projekt dopravného značenia s osadením dopravných značiek, výstavba bytovky so 16 bytovými jednotkami a výstavba bytovky s 24 b.j. V roku 2013 bola dokončená revitalizácia obce a dňa 30.4.2013 bolo občanom obce odovzdané do užívanie nové námestie, pozostávajúce z parkovej úpravy, lavičiek, parkovacích miest a fontány. Tiež boli schválené zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce. V roku 2014 bolo realizované nové oplotenie starého cintorína s vyčistením okolia od kríkov a stromov. Rok 2015 sa niesol v budovaní splaškovej kanalizácie v obci, vo vybudovaní zariadenia na posilnenie mobilného signálu Orange, či prípravou projektovej dokumentácie na výstavbu Vodojemu. V obci bol vybudovaný Náučný chodník s piatimi stanovišťami a spustený kamerový systém na ochranu majetku obce na námestí, v športovom areáli i na cintoríne. Posunom vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam bolo ukončenie pozemkových úprav v obci. V roku 2016 sme vybudovali kanalizačnú prípojku k bytovým domom, upravil sa terén na ihrisku v hornom konci obce, pripravil sa zámer na vybudovanie Vodojemu a štúdia výstavby urnovej steny na cintoríne s osadením sochy Panny Márie. V roku 2017 sa realizovali pripravené zámery a tak bola vybudovaná urnová stena na cintoríne spolu so sochou Panny Márie - Kráľovnej pokoja, vybodovala sa kanalizačná vetva do uličky k Hianikovi a postavil sa Vodojem vo Vyšovci. V roku 2018  v rámci programového obdobia 2014-2020 sme neboli úspešní so žiadosťou z PRV o zdroje na vybudovanie chodníkov po obci,  a preto v ďalšom období zvážime ich budovanie svojpomocne. Podarilo sa nám realizovať kanalizačnú prípojku k budove šatní na ihrisku, na cintoríne sme postavili sociálne zariadenie,  pri bytových domoch sme vybudovali detské ihrisko s lavičkou pri Lipke priateľstva, vysadenej k 100. výročiu spoločnej republiky Čechov a Slovákov a k 10. výročiu spolupráce s družobnou obcou Lukoveček. Rok 2018 bol významným jubilejným rokom, pripomenuli sme si 905. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Kocurany. V roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať odkanalizovanie všetkých obecných budov – obecného úradu, bývalej školy a šatní na ihrisku.  Na cintoríne sme dokončili osvetlenie sochy Panny Márie a opravili poškodenú dlažbu okolo Domu smútku. V športovom areáli sme doplnili fitnes stroje na cvičenie s vlastnou váhou v hodnote 3.320,- €. Boli sme úspešní pri čerpaní zdrojov z Európskej únie a získali sme dotáciu na nákup komunálnej techniky (traktor, vlečka, nakladač, štiepkovač, radlica...) v sume 97.900,- €. V roku 2020 sme pokračovali v zveľaďovaní majetku obce, na bytových domoch boli obnovené nátery drevených obkladov, obnovili sme autobusové zastávky výmenov plášťa, opravou lavičiek, doplnením smetných košov a nainštalovali sme informačné tabule o obci. Pri Beňov bol osadený nový drevený kríž. Pre zlepšenie parkovania pri bytových domoch boli vyznačené čiary parkovacích miest. V roku 2020 sme začali čeliť aj nepríjemnej pandemickej situácií ohľadom ochorenia na COVID-19. Napriek tomu sa nám podarilo vymaľovať Dom smútku a rozbehnúť najväčšiu investíciu volebného obdobia, prípravu projektovej dokumentácie na výstavbu materskej školy, požiarnej zbrojnice a obecného múzea. So samotnou stavbou sme začali v máji 2020. Tomuto kroku predchádzala neľahká príprava a zabezpečenie financovania stavby. To sa nám nakoniec podarilo z vlastných zdrojov a z úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. v sume 120 tis. Euro s 0,35 % úrokom s fixáciou na 5 rokov. Nakoniec sme stavbu realizovali spoločnosťou Obecné služby Kocurany s.r.o., ktorú sme na konci roka pretransformovali na sociálny integračný podnik, ktorý zamestnal 3 ľudí. Energetici dokončili rekonštrukcie elektrickej siete a výmenu drevených stĺpov v dolnom konci. Aj rok 2021 bol ešte poznačený pandemickými opatreniami, čo sa hlavne podpísalo na obmedzenom uskutočňovaní všetkých športových a kultúrnych podujatí. Napriek tomu sme dokončili stavbu materskej školy a na základe rozhodnutia ministra školstva bola škôlka zapísaná do siete škôl a školských zariadení, čím sme vrátili do obce opäť školstvo po 45 rokoch. ZŠ Kocurany bola zrušená v roku 1976. O výstavbu sa zaujímal aj minister práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý si ju prezrel v auguste 2021. Prvý školský rok 2021/2022 bol otvorený v septembri so zapísanými 14 deťmi. V tomto roku sme súťažili aj o titul Dedina roka 2021, privítali sme národnú hodnotiacu komisiu a po vyhodnotení spomedzi 26 obcí z celého Slovenska sme sa umiestnili na skvelom 2. mieste. Dobudovali sme kamerový systém na celkový počet 15 kamier, ktorými chránime majetok obce v okolí obecného úradu, námestia, škôlky, cintorína, športového areálu a bytových domov. V roku 2022 sme dokončili optickú sieť po obci, zrekonštruovali posilňovňu, opravili dlažbu na ihrisku a priľahlom chodníku, opravili sme drevené podhľady na kultúrnom dome a obecnom úrade, začali sme s výsadbou ovocných stromkov nad škôlkou. Do novej požiarnej zbrojnice sme zakúpili nové zásahové obleky pre 8 hasičov. V budove bývalej školy sme odizolovali stropnú konštrukciu minerálnou vlnou. Realizovali sme zmenu vykurovania v sále KD infrapanelmi a výmenili sme osvetlenia za úsporné LED žiarivky.

Do ďalšieho volebného obdobia 2022 – 2026 máme pripravené investície na realizáciu detského ihriska Rodinka nad škôlkou, rekonštrukciu Náučneho chodníka pri bytovkách osadením prístrešku a ďalšieho mobiliáru. Je spracovaná projektová dokumentácia na miestnu komunikáciu k MITANI.  

V roku 2023 sa podarilo dokončiť Detské ihrisko Rodinka, Rekonštrukciu Náučného chodníka pri stanovišti č.2 postavením prístrešku, vybudovaním prístupového chodníka a mobiliáru, vybavila sa inventárom kuchynka a zasadacia miestnosť pri Galérií obce a bola zriadená náučná záhrada z projektu Zelené oči v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Obec je v dobrom finančnom zdraví, všetky svoje záväzky si plníme načas.

Súčasné Kocurany svojou polohou a peknou okolitou prírodou ponúkajú návštevníkom rozmanité možnosti trávenia voľného času, ako rozmanité vychádzky do prírody medzi ihličnaté a listnaté stromy, ktoré hlavne v letných mesiacoch príjemne chránia pred horúčavami a zároveň ponúkajú možnosti zbieranie húb. Pre krásny pohľad z konského sedla je k dispozícií jazdecký klub MITANI, kde pod dohľadom odborníkov naučia sedieť v sedle začiatočníkov a pre skúsených sú pripravené nezabudnuteľné vychádzky na koni po okolí. Kto ma radšej sedlo bicykla, príde si na svoje na cyklistických chodníkoch v okolí Bojníc. Občerstvenie a posedenie vo vnútri i na terase ponúka reštaurácia Kocúr Pub. Základné potraviny je možné nakúpiť v predajni spoločnosti Koruna. Kto sa chce zdržať dlhšie, strechu nad hlavou ponúka Ubytovanie u "Janky".

Bojnice vzdialené 5 km, sú vyhľadávaným turistickým miestom pre svoj majestátny Bojnický zámok, nádhernú zoologickú záhradu, osviežujúce kúpalisko Čajka a neodlučiteľné termálne kúpele s liečivými prameňmi. Necelých 15 km je vzdialená vodná priehrada Nitrianske Rudno, s možnosťami kúpania, vodných športov a rybolovu.