SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Komisie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve boli zvolené uznesením č. 574 /1 /2018 a to nasledovne:

a) mandátová a návrhová komisia v zložení - Ján Škandík, Zdenek Bránik
b) volebná komisia v zložení - Adriana Ďureje, Miroslav Synko

v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
c) komisia finančná a správy majetku – predseda Miroslav Synko, členovia Zdenek Bránik, Adriana Ďureje
d) komisia kultúry a športu – predseda Adriana Ďureje, členovia Miroslav Šemrinec, Zdenek Bránik

v zmysle čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
e) komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík , členovia Miroslav Synko a Miroslav Šemrinec.

v zmysle § 11 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach
f) komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík, členovia Zdenek Bránik, Adriana Ďureje, náhradník Miroslav Synko

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.