SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Zápis detí do materskej školy Kocurany na rok 2022-2023

Materská škôlka, Kocurany č.111

Riaditeľka: Bc. Lívia Svitková
Učiteľka: Monika Matovičová

Tel: +421 908 556 950
E-mail: skolka@kocurany.sk

Aktuality

 28.04.2022

Riaditeľka  Materskej školy  Kocurany 111, Kocurany v zmysle zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom Obec Kocurany, oznamuje že:

 

Zápis detí  do materskej školy

na školský rok  2022/2023 sa uskutoční

od 2. mája do 13. mája 2022

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  ( s lekárskym potvrdením o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa ) je možné doručiť:

- osobne- v priestoroch MŠ,  po osobnom alebo telefonickom dohovore  s riaditeľkou MŠ

- poštou na adresu: Materská škola Kocurany 111, 972 02  Kocurany

- e-mailom: skolka@kocurany.sk

Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí si  bude možné prevziať po dohode s riaditeľkou MŠ priamo        v materskej škole.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní a podpisy obidvoch zákonných zástupcov.

 

Podmienky prijímania na  predprimárne vzdelávanie:                                                     

 

 • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží                 so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • deti, ktoré majú v materskej škole súrodenca
 • po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie“ si môžete vyzdvihnúť    v Materskej škole alebo stiahnuť na webovej stránke obce Kocurany.

( údaje o oboch rodičoch ako aj podpisy oboch rodičov sú na žiadosti povinné.)

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a  Školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku     ( ak má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je  primerane samostatné- nemá plienky, cumlík, fľašu, samostatne sa naje lyžičkou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa ).

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, nie „preložením“ ani „preradením“ z inej materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:

–  prijatí dieťaťa do materskej školy,

–  prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo

–  prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom  určil  adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľka materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:

–   o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo

–   o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

 

Dôležité!!!

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou  prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením-  Písomné vyhlásenie

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

 

Spádové územie materskej školy

1.Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.

2.Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom  obvode spádovej materskej školy.

 

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Kocurany 111, 972 02, po prijatí detí, pre ktoré bude v školskom roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/ zástupcu zariadenia, do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 1.  ktoré dovŕšili do 31.08.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci,
 2.  ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 3.  ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Kocurany 111,
 4.  ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
  • deti, ktoré dovŕšia 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,
  • podľa voľnej kapacity aj deti od 2,5 roka, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné ( nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

Prílohy (klikni na konkrétne tlačivo):