SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 15.10.2023

Kocurany  13. 9. 2023

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 9.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 18. októbra 2023 o 19.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

 5) Žiadosti občanov

      6) Príprava rozpočtu a VZN na rok 2024

      7) Plán kultúrnych podujatí na ďalšie obdovie

      8) Rôzne

      9) Diskusia

    10) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: