SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 13.9.2023

 31.08.2023

                                                                                     Kocurany  30. 8. 2023

P O Z V Á N K A

            na 8.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 13. septembra 2023 o 18.00 hod..

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

 5) Žiadosti občanov

 6) Čerpanie rozpočtu za rok 2023

 7) Vyhodnotenie investičných zámerov obce

 8) Zaradenie do majetku obce

 9) Rôzne

 10) Diskusia

 11) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obceZoznam aktualít: