SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ dňa 19.6.2024

 17.06.2024

Kocurany  14. 6. 2024

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 17.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 19. júna 2024 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola plnenia uznesení

 5) Žiadosti občanov

 6) Projektové zámery obce

      7) Príprava kultúrnych podujatí

      8) Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024

      9) Rôzne

    10) Diskusia

    11) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: