SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.5.2024

 10.05.2024

Kocurany  9. 5. 2024

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 16.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 15. mája 2024 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola plnenia uznesení

 5) Žiadosti občanov

 6) Cezhraničná spolupráca

      7) Investičné zámery obce

      8) Príprava kultúrnych podujatí

      9) Záverečný účet obce za rok 2023

    10) Výročná správa obce za rok 2023

    11) Rôzne

    12) Diskusia

    13) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: