SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ dňa 24.4.2024

 21.04.2024

Kocurany  19. 4. 2024

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 15.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 24. apríla 2024 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola plnenia uznesení

 5) Žiadosti občanov

 6) Cezhraničná spolupráca

      7) Aktualizácie PHSR obce Kocurany

      8) Príprava kultúrnych podujatí

      9) Rôzne

    10) Diskusia

    11) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: