SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ dňa 20.3.2024

 15.03.2024

Kocurany  15. 3. 2024

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 14.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 20. marca 2024 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola plnenia uznesení

 5) Žiadosti občanov

 6) Investičné zámery a cezhraničná spolupráca

      7) Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2023

      8) Schválenie VZN č.102/2024 o elektronickej komunikácií

      9) Príprava nového VZN o požiarnom poriadku obce

    10) Príprava aktualizácie PHSR obce Kocurany

    11) Príprava kultúrnych a športových podujatí

    12) Informácia starostu o podaní majetkového priznania za rok 2023

    13) Rôzne

    14) Diskusia

    15) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: