SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7.2.2024

 02.02.2024

Kocurany  31. 1. 2024

 

P O Z V Á N K A

 

            na 13.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 7. februára 2024 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola plnenia uznesení

 5) Informácia o vyúčtovaní energií za rok 2023 a cenách energií na rok 2024

 6) Čerpanie rozpočtu za rok 2023

      Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023

      7) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti

           Ročná správa hlavnej kontrolórky

      8) Schválenie ročnej účtovnej závierky Obecné služby Kocurany s.r.o.

          Výročná správa spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.

      9) Vyhodnotenie Komunitného plánu Sociálnych služieb za rok 2023

    10) Informácia z vykonanej inventarizácie obce

    11) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2024

    12) Rôzne

    13) Diskusia

    14) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: