SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

DCOM

Pozvánka na 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 15.11.2023

Kocurany  15. 11. 2023

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

            na 10.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 22. novembra 2023 o 18.00 hod..

 

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

 5) Žiadosti občanov

      6) Pracovná verzia rozpočtu a VZN na rok 2024

      7) Zabezpečenie kultúrnych podujatí do konca roka 2023

      8) Zmluvné vzťahy obce

      9) Rôzne

    10) Diskusia

    11) Záver

 

 

 

 

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


Zoznam aktualít: