Súčasnosť

Rok 2020 je druhým rokom ôsmeho volebného obdobia novodobej samosprávnej histórie obce. Počas predchádzajúcich dvadsaťdeväť rokov obec budovala základné vybavenie, medzi ktoré určite patrí postavenie Domu smútku, rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, získanie späť do majetku obce a rekonštrukcia budovy bývalej školy, výstavba vodovodu, plynofikácia, rozšírenie cintorína a vybudovanie prístupových chodníkov, schodíkov k vode, osadenie nového kríža, dobudovanie trafostaníc, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, internetová miestnosť, posilňovňa, klub mladých, viacúčelový športový areál, detské ihrisko, altánok s krbom a posedením, nový asfaltový koberec po obci, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií s odvodnením, odvodnenie priepustov pod hlavnou cestou s odvedením dažďovej vody do potoka, projekt dopravného značenia s osadením dopravných značiek, výstavba bytovky so 16 bytovými jednotkami a výstavba bytovky s 24 b.j. V roku 2013 bola dokončená revitalizácia obce a dňa 30.4.2013 bolo občanom obce odovzdané do užívanie nové námestie, pozostávajúce z parkovej úpravy, lavičiek, parkovacích miest a fontány. Tiež boli schválené zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce. V roku 2014 bolo realizované nové oplotenie starého cintorína s vyčistením okolia od kríkov a stromov. Rok 2015 sa niesol v budovaní splaškovej kanalizácie v obci, vo vybudovaní zariadenia na posilnenie mobilného signálu Orange, či prípravou projektovej dokumentácie na výstavbu Vodojemu. V obci bol vybudovaný Náučný chodník s piatimi stanovišťami a spustený kamerový systém na ochranu majetku obce na námestí, v športovom areáli i na cintoríne. Posunom vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam bolo ukončenie pozemkových úprav v obci. V roku 2016 sme vybudovali kanalizačnú prípojku k bytovým domom, upravil sa terén na ihrisku v hornom konci obce, pripravil sa zámer na vybudovanie Vodojemu a štúdia výstavby urnovej steny na cintoríne s osadením sochy Panny Márie. V roku 2017 sa realizovali pripravené zámery a tak bola vybudovaná urnová stena na cintoríne spolu so sochou Panny Márie - Kráľovnej pokoja, vybodovala sa kanalizačná vetva do uličky k Hianikovi a postavil sa Vodojem vo Vyšovci. V roku 2018  v rámci programového obdobia 2014-2020 sme neboli úspešní so žiadosťou z PRV o zdroje na vybudovanie chodníkov po obci,  a preto v ďalšom období zvážime ich budovanie svojpomocne. Podarilo sa nám realizovať kanalizačnú prípojku k budove šatní na ihrisku, na cintoríne sme postavili sociálne zariadenie,  pri bytových domoch sme vybudovali detské ihrisko s lavičkou pri Lipke priateľstva, vysadenej k 100. výročiu spoločnej republiky Čechov a Slovákov a k 10. výročiu spolupráce s družobnou obcou Lukoveček. Rok 2018 bol významným jubilejným rokom, pripomenuli sme si 905. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Kocurany. V roku 2019 sa nám podarilo zrealizovať odkanalizovanie všetkých obecných budov – obecného úradu, bývalej školy a šatní na ihrisku.  Na cintoríne sme dokončili osvetlenie sochy Panny Márie a opravili poškodenú dlažbu okolo Domu smútku. V športovom areáli sme doplnili fitnes stroje na cvičenie s vlastnou váhou v hodnote 3.320,- €. Boli sme úspešní pri čerpaní zdrojov z Európskej únie a získali sme dotáciu na nákup komunálnej techniky (traktor, vlečka, nakladač, štiepkovač, radlica...) v sume 97.900,- €.

Vo volebnom období 2019-2022 pripravujeme zabezpečenie investičných zámerov, ktoré by sme chceli následne zrealizovať. O tom, čo by to malo byť, sme sa poradili s občanmi formou dotazníka. Medzi zámery sme zaradili budovanie chodníkov po obci, bezberierový vstup do obecného úradu, opravu miestnych komunikácií, energetické zhodnotenie budov obce, vytvorenie oddychových miest po obci, rekonštrukcia NN siete dolný koniec, projekt materskej škôlky, požiarnej zbrojnice a obecného múzea. Verím, že načrtnuté zámery sa nám podarí realizovať a prispejú k zlepšeniu života občanov našej obce.

Súčasné Kocurany svojou polohou a peknou okolitou prírodou ponúkajú návštevníkom rozmanité možnosti trávenia voľného času, ako rozmanité vychádzky do prírody medzi ihličnaté a listnaté stromy, ktoré hlavne v letných mesiacoch príjemne chránia pred horúčavami a zároveň ponúkajú možnosti zbieranie húb. Pre krásny pohľad z konského sedla je k dispozícií jazdecký klub MITANI, kde pod dohľadom odborníkov naučia sedieť v sedle začiatočníkov a pre skúsených sú pripravené nezabudnuteľné vychádzky na koni po okolí. Kto ma radšej sedlo bicykla, príde si na svoje na cyklistických chodníkoch v okolí Bojníc. Občerstvenie a posedenie vo vnútri i na terase ponúka reštaurácia Kocúr Pub. Základné potraviny je možné nakúpiť v predajni spoločnosti Koruna. Kto sa chce zdržať dlhšie, strechu nad hlavou ponúka "Ubytovanie u Peťa" a Ubytovanie u "Janky".

Bojnice vzdialené 5 km, sú vyhľadávaným turistickým miestom pre svoj majestátny Bojnický zámok, nádhernú zoologickú záhradu, osviežujúce kúpalisko Čajka a neodlučiteľné termálne kúpele s liečivými prameňmi. Necelých 15 km je vzdialená vodná priehrada Nitrianske Rudno, s možnosťami kúpania, vodných športov a rybolovu.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár