Hlavný kontrolór obce - Ing. Kamila Topoľská

Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2017 číslo 514/ 25 /2017 písm. b) v ktorom volí:

za hlavnú kontrolórku obce Kocurany Ing. Kamilu Topoľskú, Majerská ulica 923/2, 971 01 Prievidza s pracovným pomerom na kratší pracovný čas, s dňom nástupu do práce 04.04.2017, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra s úväzkom 0,06 a platom podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór obce

 1. Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoj kontrolný orgán.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme.
 3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.
 4. Zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na prizvanie aj na zasadnutiach komisií zriadených obecného zastupiteľstva z hlasom poradným.
 5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou • poslanca obecného zastupiteľstva • starostu • člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou • iného zamestnanca obce • podľa osobitného zákona.
 6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí • vzdaním sa funkcie • odvolaním z funkcie • uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený • smrťou.
 7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený • vykonáva funkciu podľa odseku 5 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie • bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 8. Hlavný kontrolór najmä • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácii obce a príspevkových organizácií obce • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
 9. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podliehajú • obecný úrad • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 10. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 11. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 12. Úlohy hlavného kontrolóra obce • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu odseku 8 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór má pri výkone kontrolnej činnosti postavenie verejného činiteľa a zároveň plní funkciu zodpovednej osoby podľa § 11 ods. 3) zákona č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 bol schválený uznesením OZ č. 764/ 2/ 2022 písm. f) dňa 14.12.2022:

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v  I. polroku roka 2023 na nasledovné kontroly a úlohy: 

Kontrolná činnosť:

 • kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 31.3.2023

 • inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (1x),

 • kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách

Plnenie úloh HK :

 • správy o výsledku kontrol

 • odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2022

 • návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023,

 • účasť na zasadnutiach OZ.

Postup kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce sa bude riadiť § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:

 • spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,
 • vzdelávanie 


                         Ing. Kamila Topoľská

                                 hlavná kontrolórka obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár