Starosta

Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce

Narodený: 14.8.1963
Stav: ženatý, dve deti   

Vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie na strojníckej fakulte SVŠT Bratislava v  roku 1987.
Po skončení štúdia a základnej vojenskej služby pracoval ako technik v Banskych stavbách Prievidza, následne Strojárne Prievidza a.s.
V roku 1990 bol zvolený do funkcie starostu obce Kocurany, ktorú vykonáva dodnes.
Od roku 2001 do roku 2013 bol poslancom VÚC trenčianskeho kraja.

Od marca roka 2015 vykonáva funkciu predsedu Združenia miest a obcí hornej Nitry a zároveň je členom rady ZMOS. 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta,  ktorého  volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie je štyri roky a skončí sa  zložením sľubu nového starostu. 
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení. 

Starosta najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon neustanovuje inak a podpisuje 
    ich uznesenia, 
b/ vykonáva obecnú správu, 
c/ zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánov, k právnickým aj fyzickým osobám, 
d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím 
    obecného zastupiteľstva, vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 
e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie, 
f/  podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva. 

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu. 

Telefón: +421 46 543 9872

e-mail: obec@kocurany.sk

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár