Nakladanie s odpadmi

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s.

 18.09.2019

Hlavným poslaním spoločnosti NATUR-PACK, a. s., je:

 • • zabezpečovať nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov,
 • byť otvoreným a transparentným systémom pre subjekty podieľajúce sa na materiálovom toku odpadov z obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov a zabezpečovať ich rovnoprávne postavenie,
 • efektívne a transparentne zabezpečovať plnenie povinností výrobcov obalov, výrobcov neobalových výrobkov, výrobcov elektrozariadení a výrobcov batérií a akumulátorov s dôrazom na dôslednú kontrolu finančných tokov vedúcu k minimalizácii nákladov pre účastníkov systému,
 • realizovať a propagovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako základného princípu financovania triedeného zberu a zhodnocovania odpadov v SR,
 • etablovať sa ako proklientsky orientovaná a profesionálna organizácia, ktorá zaručene a fundovane spravuje prenesené zodpovednosti zákonných povinností klientov,
 • otvorená komunikácia a dialóg so všetkými partnermi a príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti životného prostredia,
 • poskytovať klientom čo najkomplexnejšie služby v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadovej legislatívy,
 • podieľať sa na „vytváraní slovenskej odpadovej legislatívy“,
 • realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov,
 • budovať vysoko profesionálny pracovný tím, ukotvený nielen na vysokej odbornej zdatnosti, ale aj etike, tímovej práci a lojalite.
 • Ďalšie informácie nájdete tu:

Webové sídlo spoločnosti Naturpack.

1 2 3

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár