Nakladanie s odpadmi

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok je odpad z oddelene 
    zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo 
    škodlivých látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych 
    odpadov:
- rozpúšťadlá,
- kyseliny,
- zásady,
- fotochemické látky,
- pesticídy,
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky,
- oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky,
- farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- detergenty obsahujúce nebezpečné látky,
- olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené 
   batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie,
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci 
   ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce 
   nebezpečné časti,
- drevo obsahujúce nebezpečné látky.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zabezpečuje 
    oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí pre držiteľa odpadu zber a odvoz odpadu z domácností s obsahom 
   škodlivých látok najmenej dvakrát do roka, v mesiaci apríl a október a to pristavením 
   zberného vozidla na určené miesto. 

4. O dni zberu odpadu z domácností a o mieste pristavenia zberných nádob bude 
    obec informovať v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných 
    informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár