Aktuality

Pozvanie na 7. rokovanie OZ dňa 21.6.2023

 16.06.2023

                                                                               Kocurany  16. 6. 2023

P O Z V Á N K A

            na 7.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 21. júna 2023 o 18.00 hod..

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

 5) Žiadosti občanov

 6) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022

      Správa nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2022

      Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2022

 7) Schválenie výročnej správy obce za rok 2022

 8) Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2022

 9) Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

 10) Informácie o systémovej zmene web stránky obce

 11) Príprava osláv 910. výročia I. písomnej zmienky o obci

 12) Rôzne

 13) Diskusia

 14) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár