Aktuality

Pozvanie na 6. rokovanie OZ dňa 24.5.2023

 16.05.2023

                                                                                           Kocurany  16. 5. 2023               

P O Z V Á N K A

            na 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 24. mája 2023 o 18.00 hod..

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí

 5) Čerpanie rozpočtu za rok 2023

 6) Schválenie účtovnej závierky Obecné služby Kocurany s.r.o.

 7) Vyhodnotenie a príprava podujatí z Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2023

 8)  Rôzne

 9) Diskusia

 10) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár