Aktuality

Pozvanie na 5. rokovanie OZ dňa 26.4.2023

 17.04.2023

                                                                                           Kocurany  17. 4. 2023                   

P O Z V Á N K A

            na 5.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 26. marca 2023 o 18.00 hod..

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Schválenie cenníka k prevádzkovému poriadku pohrebiska

 5) Príprava podujatí z Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2023

 6) Informácie o príprave, realizácií a ukončení investičných zámerov

 7) Informácie o materskej škole

 8) Schválenie zápisu do kroniky za rok 2022

 9) Rôzne

 10) Diskusia

 11) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár