Aktuality

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

 22.03.2023

                                       Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadu

               Vážení spoluobčania, v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné zabezpečiť možnosť obyvateľom obce oddelene odovzdať elektroodpad a nebezpečný odpad z komunálneho odpadu. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Pre splnenie takejto povinnosti bude v obci vykonávaný mobilný zber nebezpečných odpadov ako aj iných, oddelene zbieraných odpadov. Tieto odpady bude možné odovzdať priamo zberovej spoločnosti dňa 25.3.2023 nasledovne:

- 8.00 – 8.10 hod. - autobusová zastávka v hornom konci,

- 8.10 – 8.20 hod. - autobusová zastávka na Pieskovni,

- 8.20 – 8.30 hod. - pred obecným úradom,

8.30 – 8.40 hod. - autobusová zastávka pri škole,

- 8.40 – 8.50 hod. - autobusová zastávka Nižovec,

Nebezpečnými odpadmi zbieraným z komunálneho odpadu sú napríklad:

- obaly obsahujúce nebezpečné látky (obaly z olejov, lakov, farieb, mazív),

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,

- rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy (je potrebné ich odovzdať v uzatvorených nádobách a s označením obsahu nádoby),

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky alebo mrazničky v kompletnom stave, inak nebudú zberovou spoločnosťou odobraté),

- oleje a tuky iné ako jedlé (motorové, syntetické),

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,

- batérie a akumulátory,

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (televízory,  obrazovky, monitory).

Ostatné zbierané odpady:

- jedlé oleje a tuky (kuchynské),

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice a iné,

- batérie a akumulátory iné (malé tužkové baterky),

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné (mobilné telefóny, počítače, fritézy, kopírovacie

zariadenia, mikrovlnky, práčky, umývačky, káblové zväzky, drobné kuchynské spotrebiče).

Akékoľvek odpady nemôžu obsahovať AZBEST!

Odovzdané odpady museli vzniknúť pri činnosti fyzickej osoby, nie pri podnikateľskej činnosti.

Nádoby, v ktorých budú odpady odovzdávané, sa obyvateľom nevracajú.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár