Aktuality

Pozvanie na 4. rokovanie OZ dňa 22.3.2023

 17.03.2023

                                                                                 Kocurany  17. 3. 2023   

P O Z V Á N K A

            na 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 22. marca 2023 o 18.00 hod..

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Voľby hlavného kontrolóra obce

 5) Informácie o príprave podujatí z Plánu kultúrnych a športových podujatí na rok 2023

 6) Informácie o príprave a realizácií investičných zámerov

 7) Rôzne

 8) Diskusia

 9) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár