Aktuality

Pozvanie na 3. rokovanie OZ dňa 18.1.2023

 13.01.2023

                                                                                         Kocurany  13. 1. 2023        
            
                                                                            P O Z V Á N K A
na 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Kocurany dňa 18. januára 2023 o 18.00 hod..
Program zasadnutia:
 1) Otvorenie zasadnutia
 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4) Informácia o vyúčtovaní energií za rok 2022 a cenách energií na rok 2023
 5) Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
     Ročná správa hlavnej kontrolórky
 6) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 7) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023
 8) Rôzne
 9) Diskusia
 10) Záver
                                            Ing. Vojtech Čičmanec
                                                    starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár