Aktuality

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 14.12.2022

 09.12.2022

                                                                                           Kocurany  9. 12. 2022

P O Z V Á N K A

            na 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 4) Žiadosti občanov

 5) Schválenie rozpočtu na roky 2023 – 2025

     Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025

 6) Schválenie VZN č.95/2022 o miestnych daniach a poplatku

 7) Schválenie VZN č.96/2022 MŠ zmena finančného pásma

 8) Schválenie VZN č.97/2022 MŠ určenie výšky finančných zdrojov

 9) Návrh investičného plánu na rok 2023

 10) Schválenie komisií na vykonanie inventúr majetku

 11) Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

 12) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  na I. polrok 2023

 13) Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023

 14) Rôzne

 15) Diskusia

 16) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár