Aktuality

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie OZ

 16.11.2022

                                                                                                          Kocurany  16. 11. 2022

P O Z V Á N K A

na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 28.novembra 2022 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany.

Program zasadnutia:

 1) Otvorenie zasadnutia

 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

 4) Zloženie sľubu starostu obce

 5) Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

 6) Vystúpenie novozvoleného starostu obce

 7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 8) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ

 9) Informácia o menovaní zástupcu starostu obce

10) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

11) Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií, voľba predsedov a členov komisií

12) Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025

13) Rôzne

14) Diskusia

15) Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár