Aktuality

Pozvánka na 41. zasadnutie OZ dňa 21.10.2022

 19.10.2022

                                                                                                                  Kocurany  18. 10. 2022

P O Z V Á N K A

na 41. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 21.októbra 2022  o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Žiadosti občanov
 6. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2022
 7. Plánované činnosti
 8. Pripravované podujatia
 9. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018-2022
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


Mikuláš 2022
28 / 11 / 2022

Mikuláš 2022

sa uskutoční 9. decembra 2022 v kultúrnom dome Kocurany a deťom vo veku 1 až 10 rokov prinesie aj vianočné balíčky.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár