Aktuality

Pozvanie na 40. rokovanie OZ dňa 24.8.2022

 19.08.2022

                                                                                                    Kocurany  18. 8. 2022

P O Z V Á N K A

na 40. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 24.augusta 2022  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Žiadosti občanov
 6. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 a návrh IV. úpravy rozpočtu
 7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
 8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
 9. Projektové zámery
 10. Pripravované podujatia
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár