Aktuality

Pozvánka na 38. zasadnutie OZ dňa 25.5.2022

 19.05.2022

                                                                                          Kocurany  18. 5. 2022  

P O Z V Á N K A

na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 25.mája 2022  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Žiadosti občanov
 6. Návrh VZN č.91/2022 o udržiavaní čistoty v obci
 7. Návrh VZN č.92/2022 o vyhlásení miestneho referenda v obci
 8. Návrh VZN č.93/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané
 9. Návrh VZN č.94/2022 o podmienkach držania psov
 10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021

Stanovisko nezávislého audítora k záverečnému účtu za rok 2021

 1. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2022 a návrh I. úpravy rozpočtu
 2. Schválenie zápis do kroniky obce za rok 2021
 3. Komunálne voľby 2022
 4. Plán kultúrnych a športových podujatí
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár