Aktuality

Pozvánka na 37. zasadnutie OZ dňa 23.3.2022

 20.03.2022

                                                                                                              Kocurany  18. 3. 2022                             

P O Z V Á N K A

na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 23.marca 2022  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Žiadosti občanov
  6. Informácie o činnosti obce
  7. Výsledok hospodárenie Obecné služby Kocurany s.r.o.
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


Mikuláš 2022
28 / 11 / 2022

Mikuláš 2022

sa uskutoční 9. decembra 2022 v kultúrnom dome Kocurany a deťom vo veku 1 až 10 rokov prinesie aj vianočné balíčky.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár