Aktuality

Pozvanie na 36. rokovanie OZ dňa 2.2.2022

 31.01.2022

                                                                                                                                    Kocurany  28. 1. 2022                   

P O Z V Á N K A

na 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 2.februára 2022  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Návrh VZN č.89/2022 o určení spádovej materskej školy
  6. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021
  7. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Pri účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva žiadam dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, mať na tvári ochranné rúško a na rukách rukavice.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

 Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


Mikuláš 2022
28 / 11 / 2022

Mikuláš 2022

sa uskutoční 9. decembra 2022 v kultúrnom dome Kocurany a deťom vo veku 1 až 10 rokov prinesie aj vianočné balíčky.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár