Aktuality

Pozvanie na 33. rokovanie OZ dňa 10.12.2021

 06.12.2021

                                                                                                                         Kocurany  6. 12. 2021

P O Z V Á N K A

na 33. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 10.decembra 2021  o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie žiadostí
 6. Návrh rozpočtu na rok 2022 a 2023,2024 

             Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024

 1. Návrh investičného plánu na rok 2022
 2. Inventarizácia majetku obce
 3. Informácie o výsledku verejných obstarávaní
 4. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
 5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva  v I. polroku 2022
 6. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2022
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár