Aktuality

Pozvanie na 31. rokovanie OZ dňa 13.10.2021

 08.10.2021

                                                                                                      Kocurany  8. 10. 2021

P O Z V Á N K A

na 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 13.októbra 2021  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie žiadostí
  6. Informácie v odpadovom hospodárstve
  7. Pripravované podujatia
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár