Aktuality

Pozvanie na 30. zasadnutie OZ dňa 22.9.2021

 19.09.2021

                                                                       Kocurany  17. 9. 2021

P O Z V Á N K A

na 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 22.septembra 2021  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Prerokovanie žiadostí
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

Pri účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva žiadam dodržiavať opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár