Aktuality

Pozvanie na 29. rokovanie OZ dňa 18.8.2021

 16.08.2021

                                                                                                                  Kocurany  13. 8. 2021

P O Z V Á N K A

na 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 18.augusta 2021  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Prerokovanie žiadostí
 6. Aktuálne informácie o výstavbe materskej školy
 7. Aktualizácia Programu rozvoja obce na obdobie do roku 2023
 8. Kultúrne podujatia
 9. Informácie o dotáciách a grantoch
 10. Plán činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za dodržania podmienok Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


Mikuláš 2022
28 / 11 / 2022

Mikuláš 2022

sa uskutoční 9. decembra 2022 v kultúrnom dome Kocurany a deťom vo veku 1 až 10 rokov prinesie aj vianočné balíčky.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár