Aktuality

Pozvánka na 18. zasadnutie OZ dňa 15.7.2020

 13.07.2020

                                                                                                                                                                  Kocurany  10. 7. 2020

P O Z V Á N K A

na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 15.júla 2020  o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola uznesení
  5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020
  6. Informácia o výstavbe v obci
  7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár