Aktuality

Pozvánka na rokovanie OZ dňa 17.6.2020

 12.06.2020

                                                                                                                                                             Kocurany  12. 6. 2020

P O Z V Á N K A

na 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 17.júna 2020  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Schválenie záverečného účtu obce Kocurany za rok 2019
 6. Aktualizácia Programu rozvoja obce Kocurany
 7. Investičná činnosť v obci
 8. Informácia o smernici – sociálne služby
 9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na II. polrok 2019
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár