IČO: 00648868 objednávky za rok 2013 15.05.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument
Predmet
4/1300004 46560815 Balabas Marek, Mgr. Mierová 29, 05971 Ľubica 10.04.2013 10.04.2013 2 623,80 EUR
cicmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Obec Kocurany objednáva u Vás Úpravu verejnej zelene a výsadbu novej zelene v rámci projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Kocurany.
Termín plnenia: 04-05/2013
Dohodnutá cena podľa ponuky v súťaži bola v sume 2385,80 - viď príloha č.1
Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na zmenách v projekte výsadby nasledovne:
-viď príloha č. 2 - dohodnuté zmeny budú mať podľa prílohy vplyv na úpravu ceny.
Položky
4/1300003 37916432 Občianske združenie Vtáčničiari Madvu 11, 97101 Prievidza 10.04.2013 10.04.2013 150,00 EUR
cicmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Dopravu zabezpečí objednávateľ. Pristavenie autobusu: Dom kultúry Prievidza o 18,30 hod.
Položky
4/1300002 33431311 Macko Vladimír Malženice 11, 91929 Malženice 10.04.2013 10.04.2013 2 400,00 EUR
cicmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Obec Kocurany objednáva u Vás tovar podľa cenovej ponuky a dodacieho listu 2013/0034 z 8.4.2013 vrátane dopravy a montáže.
Termín dodávky predbežne 17.-18. týždeň,bude dohodnutý telefonicky.
Položky
4/1300001 36125474 Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Prievidza,Prievidza, Mišíka 28 Mišíka 28, 97101 Prievidza 07.01.2013 07.01.2013 EUR
cicmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Poskytnutie hromadných informácií (intravilán a extravilán) z evidencie katastra nehnuteľností týkajúcich sa nehnuteľností v k.ú. Kocurany textová aj grafická časť.
Položky
Spolu: 5 173,80
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM