Nakladanie s odpadmi

Zberu objemného odpadu

Zberu objemného odpadu 

1. Na území obce sa na zber objemného odpadu uplatňuje kalendárový zber.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje oprávnená osoba 
    na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí zber a prepravu najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch marec 
    a september, a to pristavením veľkokapacitných kontajnerov na určené miesta. 
    Obvykle je to na pieskovni, pri obecnom úrade a pri športovom areáli.

4. O dni zberu a preprave a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude 
    obec vopred informovať v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na 
    úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).

1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár