Nakladanie s odpadmi

Zber jedlých olejov a tukov

Zber jedlých olejov a tukov.

1. Na území obce sa na zber jedlých olejov a tukov uplatňuje kalendárový zber.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje oprávnená osoba 
    na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

3. Obec zabezpečí zber a prepravu dvakrát do roka, v mesiacoch marec a september 
     a to pristavením vozidla na určené miesto. 

4. O dni zberu a prepravy a o zbernom mieste obec vopred informuje v obci obvyklým 
    spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a na 
    internetovej stránke obce).
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár