Nakladanie s odpadmi

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií

Zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií

1. Možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak 
    sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto 
    odpadom.
2. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový 
     komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.
3. Na území obce sa uplatňuje kalendárový zber.
4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zabezpečuje oprávnená 
    osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
5. Obec zabezpečí zber a prepravu najmenej dvakrát do roka, v mesiacoch marec 
    a september a to pristavením vozidla na určené miesto.
6. O dni zberu a prepravy obec vopred informuje v obci obvyklým spôsobom (miestnym 
    rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár