Nakladanie s odpadmi

Elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

Zber elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel.

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných 
    druhov odpadov.
2. Je zakázané ukladať elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový   
     komunálny odpad alebo nádob na sklo, papier, plasty, kovy.
3. Na území obce pre držiteľa elektroodpadu z domácností sa na zber elektroodpadu z 
    domácností uplatňuje kalendárový zber.
4. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu z domácností 
    zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s elektroodpadmi, s ktorou má obec 
    uzatvorenú zmluvu.
5. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:
- distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
- na miesto určené obcou v rámci oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych 
   odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou 
   zodpovednosti výrobcov elektrozariadení,
- osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
- elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest 
  uvedených v tomto odseku aj na zberné miesto elektroodpadu.
6. Obec zabezpečí pre držiteľa elektroodpadu z domácností zber a prepravu  
    elektroodpadu z domácností najmenej dvakrát do roka, spravidla v mesiacoch 
    marec a september a to pristavením vozidla na určené miesto.
7. O dni zberu a prepravy elektroodpadu z domácností a o zbernom mieste obec 
    vopred informuje držiteľa elektroodpadu z domácností v obci obvyklým spôsobom 
    (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na 
      internetovej stránke  obce).
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár