Nakladanie s odpadmi

Komunálny odpad

Na území obce pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu, ukladaného do zberných nádob určených nariadením, sa uplatňuje intervalový systém zberu. Obec zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu jedenkrát týždenne - každú stredu, pričom v obci nie je zavedený množstvový zber komunálnych odpadov.

Pôvodca komunálneho odpadu je povinný:
- pri zbere umiestniť zbernú nádobu pri okraj vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,
- zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište zberných nádob,
- ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,
- zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,
- v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady.
- na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob na zmesový komunálny odpad. 
- objednanú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad prevziať a zaplatiť obci úhradu za zbernú nádobu vo výške obstarávacej ceny nádoby pri prevzatí zbernej nádoby

1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár