Aktuality

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 10. 10. 2011 

                                                         P O Z V Á N K A


na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 14.októbra 2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácie o čerpaní rozpočtu k 30.9.2011 
    Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce
6) Prevádzka pohrebiska
7) Príprava verejného stretnutia s občanmi obce
8) Návrh nájomnej zmluvy s RDP Koš
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Uznesenia
12) Záver

                                           Ing. Vojtech Čičmanec
                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár