Aktuality

Pozvánka na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A


na 37. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kocuranoch v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2010 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Výstavba bytovky – informácie
6) Výstavba detského ihriska
7) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
8) Zmeny v zákone 369/1990 Zb.
9) Návšteva družobných obcí a kultúrne podujatia
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Schválenie záverov rokovania
13) Záver                                                              Ing. Vojtech Čičmanec
                                                             starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár