Aktuality

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 11. 8. 2011

                                             P O Z V Á N K A

na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 19.augusta 2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácie o výstavbe bytovky Nižovec – II. etapa
6) Zmena rozpočtu na rok 2011
7) Príprava podujatia „Rozlúčka s prázdninami“
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Uznesenia
11) Záver


                                                   Ing. Vojtech Čičmanec
                                                  starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár