Aktuality

Pozvánka na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 10. 6. 2011

                                                                   P O Z V Á N K A

na 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácie o výstavbe bytovky Nižovec – II. etapa
6) VZN – prevádzkový poriadok pohrebiska
7) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
8) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2011
9) Úprava platu starostu obce v zmysle platnej legislatívy
10) Rôzne
11) Diskusia
12) Uznesenia
13) Záver


                                                           Ing. Vojtech Čičmanec 
                                                          starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár