Aktuality

Verejné obstaranie služby

Obec Kocurany, Obecný úrad Kocurany č. 105, 972 02
Tel: 046/ 543 9872
Fax: 046/ 543 9874
e-mail: obec@kocurany.sk
www.kocurany.sk

Naše číslo: 36 /2011/VO                                   Dátum: 25.5.2011

                                                                      PRIESKUM TRHU
Názov projektu:
Priateľstvo upevňované športom a kultúrou nepozná hranice

Predmet zákazky: na služby mikroprojektu
                                   Autobusová preprava osôb z obce Kocurany do obce Lukoveček v termíne 25.-26.6.2011 

Výzva na predloženie ponúk

Obec Kocurany ako verejný obstarávateľ uskutočňuje výber záujemcu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby – Autobusová preprava osôb z obce Kocurany do obce Lukoveček v termíne 25.-26.6.2011.
 
Predmetom zákazky
je dodanie služieb mikroprojektu, zabezpečenie autobusovej prepravy osôb z obce Kocurany do obce Lukoveček, Česká republika v termíne 25.-26.6.2011 vrátane nákladov na prepravu, vodiča a všetkých poplatkov. 

Záujemca predloží ponuku za zabezpečenie autobusovej prepravy osôb z obce Kocurany do obce Lukoveček v termíne 25.-26.6.2011. Cenu je potrebné stanoviť ako maximálnu vrátane DPH. Vybratý uchádzač obdrží objednávku od obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ na plnenie predmetu verejného obstarávania neposkytne preddavok. Faktúra za vykonané dielo bude splatná do 14 dní odo dňa prevzatia odsúhlasenej faktúry podpísanej objednávateľom. 

Podmienky účasti záujemcov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou:
1.) Predloženie cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi do 15. 06.2011 do 13.oo hodiny  
      do podateľne obecného úradu Kocurany, alebo e-mailovou poštou.
2.) Doklady oprávňujúce na verejnú prepravu osôb, platné osvedčenie o spôsobilosti vozidla..

Kritériá na hodnotenie ponúk: kritériom je podľa § 35 ods. (1) písm. b) - najnižšia cena. 

Predpokladaná hodnota za predmet zákazky: 600,00 € vrátane DPH 

Vybratý uchádzač bude vyzvaný na rokovanie o podmienkach vystavenia objednávky. 

                                                    Ing. Vojtech Čičmanec
                                                            starosta obce
______________________________________________________________________________
Dexia a.s. Prievidza                  č. účtu: 9000086001/5600            IČO: 00648868                       DIČ: 2021118011

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár