Aktuality

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 16. 5. 2011

P O Z V Á N K A

na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2011 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.


Program zasadnutia:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Informácie o výstavbe bytovky Nižovec – II. etapa
6) Cezhraničná spolupráca - realizácia
7) Prevádzka a správa pohrebiska
8) Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
9) Spolupráca s RKC Prievidza
10) Žiadosť o majetkovo-právne usporiadanie
11) Rôzne
12) Diskusia
13) Záver

                                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                                 starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár