Aktuality

Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kocurany 14. 4. 2011

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných predpisov, ktoré sa uskutoční dňa 20. apríla 2011 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu Kocurany.

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Prevádzka a správa pohrebiska
6) Kultúrne podujatia
7) Cezhraničná spolupráca
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Záver

                                                  Ing. Vojtech Čičmanec
                                                 starosta obce Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár