Aktuality

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Program zasadnutia:

1) Otvorenie zasadnutia
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola uznesení
5) Čerpanie rozpočtu za rok 2010
6) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
7) Správy o činnosti hlavného kontrolóra
8) Návrh VZN č.49/2011 – o povinnosti spracovať povodňový plán
9) Návrh VZN č.50/2011 – o regulácií podnikateľskej činnosti na území obce
10) Návrh VZN č.51/2011 – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
11) Nakladanie s lesným majetkom obce
12) Pozemkové úpravy v obci
13) Schválenie súhrnného zápisu do kroniky obce za rok 2010
14) Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
15) Informácia o činnosti SOcÚ Bojnice
16) Voľby hlavného kontrolóra obce
17) Rôzne
18) Diskusia
19) Záver 
                                                               Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                       starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár